ਚੈਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਵਿਜੈ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾਲਾ

ਸ਼ਰੀਵਿਜੈ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਸੀ ।