ਸ਼ਾਰਜਾ (ਗੁੰਝਲ-ਖੋਲ੍ਹ)

(ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)
  1. ਸ਼ਾਰਜਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਇਮਾਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ
  2. ਸ਼ਾਰਜਾ, ਸ਼ਾਰਜਾ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ
  3. ਸ਼ਾਰਜਾ ਦਾ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ "ਅ-ਸ਼ਾਰਕਾ" ਹੈ।
  4. ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਇਮਾਰਾਤ ਦਾ ਇਤਹਾਸਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।