ਸ਼ੁੱਕਰ

(ਸ਼ੁਕਰ ਤੋਂ ਰੀਡਿਰੈਕਟ)

ਸ਼ੁੱਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: