ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੈਨਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ।