ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸਪੇਰਾਂਟੋ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ।