ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਤਾਲਵੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ।