ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਪਾਨੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ।