ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡੱਚ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ।