ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਓਕਸੀਟਾਨ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ।