ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਲੈਂਡੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ।