ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ।