ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੂਸੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ।