ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ।