ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਮੰਦਰ

ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਮੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨਮੰਦਰ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 'ਜਯੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ' ਅਤੇ 'ਪਾਸ ਪਹਾੜ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਸਲ ਵਿਚ, ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ।

ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਮੰਦਿਰ