ਸਾਈ(ਵੱਡਾ: Ψ, ਛੋਟਾ: ψ ਯੂਨਾਨੀ ψῖ /ˈpsiː/) ਯੂਨਾਨੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ 22ਵਾਂ ਅੱਖਰ ਹੈ।