ਜਰਮਨ ਸਿਆਹੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ।

ਸਿਆਹੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਿੱਤਰ, ਪਾਠ, ਜਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚਸੋਧੋ

<poem> ਆਲੇ ਵਿਚ ਧਮੂੜੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਗੂੜ੍ਹੀ। ਆਲੇ ਵਿਚ ਟਿੱਕੀ , ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫਿੱਕੀ। ਆਲੇ ਵਿਚ ਫਰਮਾ:ਚੱਪਲ , ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਗੱਚਲ। ਆਲੇ ਵਿਚ ਕਾਣੀ , ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਾਣੀ। ਆਲੇ ਵਿਚ ਸਾੜ੍ਹੀ , ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਗਾੜ੍ਹੀ। ਆਲੇ ਵਿਚ ਕਿੱਕਰ , ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਫਿੱਕੜ। ਆਲੇ ਵਿਚ ਵਾਲੀ , ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਲੀ।