ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਾਇਸਿਸ਼

ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਾਇਸਿਜ਼(ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ:Systems analysis)ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ।