ਸਿੰਘ, ਮਤੱਲਬ ਸ਼ੇਰ, ਹਿੰਦੂ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ 5 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ