ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤੱਲਬ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ


ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ