ਪੱਲਵ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ।

ਸਿੰਹਵਿਸ਼ਣੁ
ਸਿੰਹਵਿਸ਼ਣੂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ: sculpture found in Adivaraha mandapam in Mahabalipuram. This is dated to the reign of his grandson, Narasimhavarman Maamallan (630–668).
ਪੱਲਵ ਰਾਜਾ
ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ575-600 CE
ਪੂਰਵ-ਅਧਿਕਾਰੀਸਿੰਹਵਰਮਨ III
ਵਾਰਸਮਹੇਂਦਰਵਰਮਨ I
ਔਲਾਦਮਹੇਂਦਰਵਰਮਨ I
ਰਾਜਵੰਸ਼ਪੱਲਵ
ਪਿਤਾਸਿੰਹਵਰਮਨ III