ਪੱਲਵ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ।

ਸਿੰਹਵਿਸ਼ਣੁ
Simhavishnu portrait in stone.jpg
ਸਿੰਹਵਿਸ਼ਣੂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ: sculpture found in Adivaraha mandapam in Mahabalipuram. This is dated to the reign of his grandson, Narasimhavarman Maamallan (630–668).
ਪੱਲਵ ਰਾਜਾ
ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ 575-600 CE
ਪੂਰਵ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੰਹਵਰਮਨ III
ਵਾਰਸ ਮਹੇਂਦਰਵਰਮਨ I
ਔਲਾਦ ਮਹੇਂਦਰਵਰਮਨ I
ਪਿਤਾ ਸਿੰਹਵਰਮਨ III