ਪ੍ਰਨਤਕਾ ਚੋਲ ੨ ਚੋਲ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ੧੨ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਧੁਰਨਤਕ ਸੁੰਦਰ ਚੋਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।