ਇੱਕ ਸੇਮੀਗਰੁੱਪ ਹੋਮੋਮੌਰਫਿਜ਼ਮ ਓਹ ਮੈਪ (ਨਕਸ਼ਾ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ (ਸਹਿਯੋਗੀ) ਬਾਇਨਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਸੋਧੋ

ਇੱਕ ਸੇਮੀਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਸੈੱਟ   ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬਾਇਨਰੀ ਓਪਰੇਟਰ " " ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਯਾਨਿ ਕਿ, ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ  ) ਜੋ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ:

ਸਾਰੇ   ਲਈ,

ਸਮੀਕਰਨ

 

ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸੇਮੀਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਮੈਗਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।