ਸੈਮੁਏਲ ਮੋਰਸ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਯੂਰਪੀ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੱਕ-ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਅਤੇ ਮੋਰਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ।

ਸੈਮੁਏਲ ਮੋਰਸ