ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਬਲ (ਰੂਸੀ: рубль) ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੂਬਲ 100 ਕੋਪੈਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 

ਸਾਲ 1922 ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੂਬਲ