ਸੌਰ ਪੁੰਜ

ਖਗੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੌਰ ਪੁੰਜ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ: solar mass) ਪੁੰਜ ਦੀ ਮਾਣਕ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਾਨ ਮਾਨ . ੯੮੮੯੨ X ੧੦੩੦ ਕਿ . ਗਰਿਆ . ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਰਤੋਂ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਗੰਗਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਇੰਗਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ੧ ਸੌਰ ਪੁੰਜ ਦਾ ਮਾਨ ਮਾਨ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ , ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦਾ ੩ , ੩੨ , ੯੫੦ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦਾ ੧ , ੦੪੮ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਾਰੇ ਦਾ ਪੁੰਜ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਵਲੋਂ ਵੀਹ ਗੁਣਾ ਹੈ , ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇ ਉਸਦੇ ਪੁੰਜ ੨੦ ਹੈ।