ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਇਨਾਮ

ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਕਾਦਮੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖਿਆਲਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਐਵਾਰਡ
ਇਨਾਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਲਾਵਾਂ
ਵਰਣਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਨਾਮ
ਸਥਾਪਨਾ 1952
ਆਖਰੀ 2011
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਤਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ
ਇਨਾਮ ਦਾ ਦਰਜਾ
ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਮੀ ਐਵਾਰਡ