ਕੰਗਰੋੜਧਾਰੀ ਅੰਗ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਜਾਂ ਕੰਠ ਧੌਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਸ ਵਿੱਚ ਪੋਲ ਅਤੇ ਘੰਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਘ
Throat anatomy diagram.svg
ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਘ ਦਾ ਚਿੱਤਰ
Medical X-Ray imaging EJE04 nevit.jpg
ਸੰਘ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇ। ਰੀੜ੍ਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਉ।
ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਛਾਣਕਰਤਾ
ਲਾਤੀਨੀgula
jugulum
FMA228738
ਸਰੀਰਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ