ਸੰਵਾਦ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਖਿਕ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸੋਧੋ

ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ