ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ (ਪਾਵਰ) ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ (ਅਥਾਰਟੀ) ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਣਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਈ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਪਰ ਵੱਲ ਜਾਂ ਹੇਠ ਵੱਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਵੱਲ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਅਮਲੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਉਪਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਤਾਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।.[1]

ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਗਾੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੂਬ੍ਰਿਸ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਮੇਗਾਲੋਮੇਨੀਆ, ਹੈਮਰਟੀਆ ਜਾਂ ਨਰਕਸਿਜ਼ਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ.

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. Schein, Larry E. Greiner, Virginia E. (1988). Power and organization development: mobilizing power to implement change (Repr. with corrections. ed.). Reading, Mass.: Addison-Wesley. ISBN 0201121859. ਫਰੈਂਡਿਕ ਜੇਮਸਨ: ਸਾਹਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਵ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਆਖਿਆਕਾਰ