ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਹਤਾਏ ਦੱਖਣੀ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ।

{{{1}}}