ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਇੱਕ ਸਬਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।

ਹਲਵਾ ਕੱਦੂਆਂ ਦਾ ਢੇਰ
ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ