ਮੁੱਖ ਮੀਨੂ ਖੋਲ੍ਹੋ

ਹਸਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਹਸਤੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਅਨੀਚਾ (ਅਸਥਿਰਤਾ), ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਅਨਾਤਾ (ਨਾਖੁਦ)।

ਬੋਧੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।