ਹਾਸਰਸ ਕਲਾਕਾਰ ਓਹ ਅਦਾਕਾਰ ਜਾਂ ਗਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਸਰਸੀ ਅਦਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਸਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਕੇ ਓਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਰਾਸੀ ਕੌਮ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।