ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਿਲੇ 'ਚ ਹੈ।