ਹੇਫ਼ੇਸਟਸ ਲੁਹਾਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ, ਮੂਰਤੀਕਾਰਾਂ, ਧਾਤਾਂ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਰੋਮਨ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੂਪ ਵੁਲਕਨ ਹੈ। ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੇਫ਼ੇਸਟਸ ਜ਼ਿਊਸ ਅਤੇ ਹੇਅਰਾ, ਜੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਹਨ, ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।

ਹੇਫ਼ੇਸਟਸ
ਅੱਗ, ਧਾਤ ਅਤੇ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ
ਗੁਈਲੌਮ ਕੂਸਤੋ ਦ ਯੰਗਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਮੂਰਤੀ
ਨਿਵਾਸਓਲਿੰਪਸ ਪਹਾੜ
ਚਿੰਨ੍ਹਹਥੌੜਾ, ਅਹਿਰਨ, ਚਿਮਟਾ, ਬਟੇਰਾ
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮਾਤਾ ਪਿੰਤਾਜ਼ਿਊਸ ਅਤੇ ਹੇਅਰਾ
ਭੈਣ-ਭਰਾAres, Eileithyia, Enyo, Athena, Apollo, Artemis, Aphrodite, Dionysus, Hebe, Hermes, Heracles, Helen of Troy, Perseus, Minos, the Muses, the Graces
Consortਐਫਰੋਡਾਈਟ, ਐਗਲਿਆ
ਬੱਚੇThalia, Eucleia, Eupheme, Philophrosyne, Cabeiri and Euthenia
ਸਮਕਾਲੀ ਰੋਮਨਵੁਲਕਨ