ਹੇਫ਼ੇਸਟਸ ਲੁਹਾਰਾਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ, ਮੂਰਤੀਕਾਰਾਂ, ਧਾਤਾਂ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਰੋਮਨ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੂਪ ਵੁਲਕਨ ਹੈ। ਯੂਨਾਨੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੇਫ਼ੇਸਟਸ ਜ਼ਿਊਸ ਅਤੇ ਹੇਅਰਾ, ਜੋ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਹਨ, ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।

ਹੇਫ਼ੇਸਟਸ
Vulcan Coustou Louvre MR1814.jpg
ਗੁਈਲੌਮ ਕੂਸਤੋ ਦ ਯੰਗਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਮੂਰਤੀ
ਅੱਗ, ਧਾਤ ਅਤੇ ਜੁਆਲਾਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਦੇਵਤਾ
ਜਗ੍ਹਾਓਲਿੰਪਸ ਪਹਾੜ
ਚਿੰਨ੍ਹਹਥੌੜਾ, ਅਹਿਰਨ, ਚਿਮਟਾ, ਬਟੇਰਾ
ਪਤੀ/ਪਤਨੀਐਫਰੋਡਾਈਟ, ਐਗਲਿਆ
ਮਾਪੇਜ਼ਿਊਸ ਅਤੇ ਹੇਅਰਾ
ਭੈਣ-ਭਰਾAres, Eileithyia, Enyo, Athena, Apollo, Artemis, Aphrodite, Dionysus, Hebe, Hermes, Heracles, Helen of Troy, Perseus, Minos, the Muses, the Graces
ਬੱਚੇThalia, Eucleia, Eupheme, Philophrosyne, Cabeiri and Euthenia
ਰੋਮਨ ਤੁੱਲਵੁਲਕਨ