5 (ਪੰਜ) ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤਕ ਅੰਕ ਹੈ। ਇਹ 4 (ਚਾਰ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 6 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।