100 ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੌ (ਰੋਮਨ ਸੰਖਿਆ: C)[1] 99 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 101 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

  1. Reinforced by but not originally derived from Latin centum.