1548 ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਕਲੰਡਰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਾਲ ਹੈ।

ਸਮਾਗਮਸੋਧੋ

ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀਸੋਧੋ

ਜੂਨਸੋਧੋ

ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰਸੋਧੋ

ਅਕਤੂਬਰ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰਸੋਧੋ

ਅਣਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਘਟਨਾਸੋਧੋ

ਜਨਮਸੋਧੋ

ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀਸੋਧੋ

ਜੂਨਸੋਧੋ

ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰਸੋਧੋ

ਅਕਤੂਬਰ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰਸੋਧੋ

ਮੌਤਸੋਧੋ

ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀਸੋਧੋ

ਜੂਨਸੋਧੋ

ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰਸੋਧੋ

ਅਕਤੂਬਰ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰਸੋਧੋ

ਫਰਮਾ:ਕੇ