23ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਾਰਜੀਅਨ ਕਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਸਵੀ ਸੰਮਤ ਦੀ ਚਲੰਤ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2201 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2300 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦਸਾਬਦੀ: ਤੀਜੀ millennium
ਸਦੀਆਂ:
ਦਹਾਕੇ: