800ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਯੋਗ ਹੈ l

ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਸੋਧੋ

800 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਟਰੈਕ ਤੇ ਦੋ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦੌੜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ,ਸੰਸਾਰ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਇੰਡੋਰ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ