ਅਨੰਤਨਾਥ ਜੀ  ਵਰਤਮਾਨ ਅਵਸਰਪਿਣੀ ਕਾਲ  ਦੇ ਚੌਦਹਵੇਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ