ਅਫਰੀਕੀ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ (Syncerus caffer)

ਅਫਰੀਕੀ ਮੱਝ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੱਝ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਮੱਝ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ।