ਅਰਿਸ਼ਟਨੇਮਿ ਜੀ

ਨੇਮਿਨਾਥ ਜੀ  ( ਜਾਂ,ਅਰਿਸ਼ਟਨੇਮਿ ਜੀ  )  ਜੈਨ ਧਰਮ  ਦੇ ਬਾਈਸਵੇਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਸਨ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ