ਇਹ ਰੂਸ (ਰਸ਼ੀਅਨ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ) ਵਿਚਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।

ਰੂਸ ਦਾ ਕੋਟ ਔਫ਼ ਆਰਮਜ਼(ਸ਼ਾਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ)

ਭੂਗੋਲ

ਸੋਧੋ
 
ਰੂਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

ਇਤਿਹਾਸ

ਸੋਧੋ
 
ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਸੈਨੇਟ

ਆਬਾਦੀ

ਸੋਧੋ

ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ

ਸੋਧੋ

ਬਾਹਰਲੇ ਲਿੰਕ

ਸੋਧੋ