ਆਇਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਅਕਿ੍ਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਣ ਸਮਕੋਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਇਤ
Rectangle Geometry Vector.svg
ਆਇਤ
ਕਿਸਮਚਤੁਰਭੁਜ, ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਆਰਥੋਟੋਪ
ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਕੋਣਕ ਬਿੰਦੂ4
ਸਚਲਾਫਲੀ ਚਿੰਨ{} × {}
ਕੋਕਸ਼ੇਟਰ ਚਿੱਤਰCDel node 1.pngCDel 2.pngCDel node 1.png
ਸਮਰੂਪਤਾ ਗਰੁੱਪ(D2), [2], (*22), ਆਰਡਰ 4
ਦੂਹਰੀ ਬਹੁਭੁਜਸਮ ਚਤੁਰਭੁਜ
ਗੁਣਉਤਲ ਬਹੁਭੁਜ, ਆਈਸੋਗਨ, ਚੱਕਰੀ ਬਹੁਭੁਜ ਇਸ ਦੇ ਆਹਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਣ ਅਤੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੁਣਸੋਧੋ

  • ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਣ ਸਮਕੋਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਤ ਹੈ।[1]
  • ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿਕਰਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਤ ਹੈ।
  • ਜੇ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ABCD ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ ABD ਅਤੇ DCA ਸਰਬੰਗਸਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਤ ਹੈ।
  • ਜੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਣ ਸਮ ਕੋਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਇਤ ਹੈ।

ਹਵਾਲੇਸੋਧੋ

  1. Owen Byer; Felix Lazebnik; Deirdre L. Smeltzer (19 August 2010). Methods for Euclidean Geometry. MAA. pp. 53–. ISBN 978-0-88385-763-2. Retrieved 2011-11-13.