ਆਗੂ ਮਾਨਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮੇਟ (/ˈprmt/ ( ਸੁਣੋ) PRY-mayt) ਪ੍ਰਾਈਮੇਟੀਜ਼ (/prˈmtz/ ( ਸੁਣੋ) pry-MAY-teez; ਲਾਤੀਨੀ: "ਪਰਧਾਨ, ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ") ਤਬਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਥਣਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।[2][3] ਆਗੂ ਮਾਨਸਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰੇ ਗਰਮ-ਖੰਡੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ; ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੱਛਣ ਇਸੇ ਔਖੇ ਤਿੰਨ-ਪਸਾਰੀ ਮਹੌਲ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਸਦਕਾ ਉਪਜੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਆਗੂ ਮਾਨਸ[1]
Temporal range: ਪੈਲੀਓਸੀਨਹੋਲੋਸੀਨ, 55.8–0 Ma
ਆਗੂ ਮਾਨਸਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰਾਣੇ, ਸਿਖਰੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ: Daubentoniidae, Tarsiidae, Lemuridae, Lorisidae, Cebidae, Callitrichidae, Atelidae, Cercopithecidae, Hylobatidae, Hominidae.
Scientific classification
ਘਰਾਣੇ
  • 16
ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਆਗੂ-ਮਾਨਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮਾਂ (ਹਰਾ)

ਅਗਾਂਹ ਪੜ੍ਹੋ

ਸੋਧੋ
  • David J. Chivers, Bernard A. Wood & Alan Bilsborough, ed. (1984). Food Acquisition and Processing in Primates. New York & London: Plenum Press. ISBN 0-306-41701-4.

ਬਾਹਰਲੇ ਜੋੜ

ਸੋਧੋ
  1. ਫਰਮਾ:MSW3 Groves
  2. "Primate". Merriam-Webster Online Dictionary. Merriam-Webster. http://www.merriam-webster.com/dictionary/primate. Retrieved 2008-07-21. 
    From Old French or Frenchprimat, from a noun use of Latin primat-, from primus ("prime, first rank")
  3. The English singular primate was derived via back-formation from the Latin inflected form which Carl Linnaeus introduced in his influential 1758 10th edition of Systema Naturae because he thought this the "highest" order of mammals.