ਆਰਾਮਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ੁਲਾਮ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਤੁਬੁੱਦੀਨ ਐਬਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਸੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਤੁਬੁੱਦੀਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਾ।

ਆਰਾਮਸ਼ਾਹ
ਦੂਜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ
ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲਦਸੰਬਰ 1210 – ਜੂਨ 1211
ਪੂਰਵ-ਅਧਿਕਾਰੀਕੁਤੁਬੁੱਦੀਨ ਐਬਕ
ਵਾਰਸਇਲਤੁਤਮਿਸ਼
ਜਨਮਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ
ਮੌਤਜੂਨ 1211
ਘਰਾਣਾਗ਼ੁਲਾਮ ਖ਼ਾਨਦਾਨ
ਧਰਮਇਸਲਾਮ

ਜਨਮ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਸੋਧੋ

ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਸੋਧੋ

ਮੌਤ ਸੋਧੋ

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇ ਸੋਧੋ

ਫਰਮਾ:ਹਵਾਲਾ