ਇਟਲੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗੀ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਇੱਕੋ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹਨ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਹਰਾ, ਚਿੱਟਾ, ਅਤੇ ਲਾਲ। ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ "Tricolore" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Flag of Italy.svg