ਇੰਟ੍ਰਫੇਰੈਂਸ (ਤਰੰਗ ਸੰਚਾਰ)

ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅੰਦਰ, ਇੰਟ੍ਰਫੇਰੈਂਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰੰਗਾਂ ਸੁਪਰਪੋਜ਼ ਕਰ (ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਉੱਤੇ ਚੜ) ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਜਿਆਦਾ, ਘੱਟ, ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵਾਲੀ ਤਰੰਗ ਰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦੀ ਪਰਸਪਰ ਕ੍ਰਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਕੋਹਰੰਟ (ਸਪਸ਼ਟ) ਸਮੇਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਲੱਗਪਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟ੍ਰਫੇਰੈਂਸ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰੇਡੀਓ, ਧੁਨੀ, ਸਤਹਿ ਪਾਣੀ ਤਰੰਗ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਤਰੰਗ

ਸਾਬਣ ਦੇ ਬੁਲਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਰੰਘੀਪਣ ਪਤਲੀ-ਫਿਲਮ ਇੰਟ੍ਰਫੇਰੈਂਸ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਯੰਤ੍ਰਾਵਲ਼ੀ

ਸੋਧੋ

ਦੋ ਪਲੇਨ ਤਰੰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸੋਧੋ

ਦੋ ਗੋਲ ਤਰੰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸੋਧੋ

ਮਲਟੀਪਲ ਬੀਮਾਂ

ਸੋਧੋ

ਔਪਟੀਕਲ ਇੰਟ੍ਰਫੇਰੈਂਸ

ਸੋਧੋ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਮਾ ਜਰੂਰਤਾਂ

ਸੋਧੋ

ਔਪਟੀਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਸੋਧੋ

ਐਪਲਿਕੇਸ਼ਨਾਂ

ਸੋਧੋ

ਔਪਟੀਕਲ ਇੰਟ੍ਰਫੈਰੋਮੀਟਰੀ

ਸੋਧੋ

ਰੇਡੀਓ ਇੰਟ੍ਰਫੈਰੋਮੀਟਰੀ

ਸੋਧੋ

ਧੁਨੀ ਇੰਟ੍ਰਫੈਰੋਮੀਟਰੀ

ਸੋਧੋ

ਕੁਆਂਟਮ ਇੰਟ੍ਰਫੇਰੈਂਸ

ਸੋਧੋ

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ

ਸੋਧੋ

ਹਵਾਲੇ

ਸੋਧੋ


ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ

ਸੋਧੋ