ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ

ਮਹਾਦੀਪ

ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ।

{{{1}}}