ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕੀ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਟ ਜਾਂ ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਸਰਕਟ (IC) ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋਸਰਕਿਟ (ਸੂਖਮ ਸਰਕਟ), ਮਾਈਕਰੋ ਚਿਪ, ਸਿਲੀਕਾਨ ਚਿਪ, ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਚਿਪ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਧਚਾਲਕ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਸਰਕਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ, ਸੰਧਾਰਿਤਰ ਆਦਿ ਪੈਸਿਵ ਕੰਪੋਨੇਂਟ (ਅਕਰਮਕ ਘਟਕ) ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡਾਔਡ, ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਆਦਿ ਅਰਧਚਾਲਕ ਪੁਰਜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਪਰਿਪਥ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਖ - ਵੱਖ (ਡਿਸਕਰੀਟ) ਪੁਰਜੇ ਜੋੜਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਸੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਂਜ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਧਚਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪੁਰਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਰਿਪਥ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਏਲੇਕਟਰਾਨਿਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਤਿਅੰਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੜਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਟ ਵੀ ਲਘੂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਅਵਇਵੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਜੋੜਕੇ ਅਤੇ ਏਪਾਕਸੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜੜਕਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਸ ਲਈ ਇਹ ਮੋਨੋਲਿਥਿਕ ਆਈ ਸੀ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।